De Tayaut PR wisseltrofee, beschikbaar gesteld door de jachthoorngroep Après Chasse. Algemene Ledenvergadering gewest Fryslân 24 maart 2011.

   

Deze PR trofee  is een erkenning aan personen. organisaties of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk  hebben gemaakt  op het gebied van imagoverbetering van het iachtbedrijf in algemene zin.

 

Zo als u weet speelt de publieke opinie een belangrijke rol in de acceptatie van met name jacht. Schadebestrijding en beheer en beheer kan soms onder de noemer  van "verplichting”of "noodzaak” vallen.  

Echter het zijn dezelfde mensen of organisaties die dat uitvoeren. Indien dat niet op een fatsoenlijke , of beter gezegd weidelijke wijze gedaan wordt schaadt dat het aanzien van de gehele jacht, van Limburg tot aan Friesland  indien de media dit landelijk onder de aandacht brengen.

   

In Fryslân mogen wij ons dan ook gelukkig prijzen met een organisatie die dit heel goed heeft begrepen en gedurende de laatste jaren zich bijzonder heeft ingespannen zowel publiek als wel terreinbeherende organisaties en politiek te informeren over het werk van de Wildbeheerder.

 

Met zegt wel eens: "Onbekend maakt onbemind”en daar heeft deze organisatie iets aan willen doen en heeft daar ook heel veel aan gedaan.

We spreken hier over  onze genomineerde:

                                 "De Wildbeheereenheid Tsjonger en Ald Djip”

 

 

De  WBE Tsjonger en Ald Djip heeft zich in Fryslân de laatste jaren onderscheiden door een aantal publiek gerichte activiteiten te organiseren die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het KNJV imago, of moderner gezegd "Het Merk KNJV” in het algemeen, en de jager in het bijzonder.

 

Zij heeft dit gedaan door middel van het organiseren van een faunafair voor publiek en een netwerkdag over Biodiversieteit: Toen, NU en Straks???, in nauwe samenwerking met het provinciaal bestuur KNJV. Après Chasse was ook aanwezig en we hebben met plezier deze zeer gevarieerde fair met hoornklanken omlijst.                                                                              Onlangs nog organiseerden zij een wildbereidingsmiddag met aansluitend een voortrreffelijk wildbuffet voor eigen jachtvolk en partnerorganisaties.

 

Door deze activiteiten, waar ook de media meerdere malen in betrokken werden, kreeg een deel van de Nederlandse samenleving informatie over het uitgebreide en nuttige werk van een wildbeheereenheid.  

 

Hiermee  diende men niet alleen de eigen WBE, maar ons jagers allemaal. 

Om al dat soort zaken te organiseren stelde deze WBE en met name het bestuur veel eigen tijd bescchikbaar, waarbij als bijzonderheid opgemerkt mag worden, voor zover men dat in Friesland nog niet weet , de inspirator secretaris Gerard Smit, zelfs geen aktehouder is

.

Allemaal redenen die er toe hebben geleid dat Après Chasse in nauw overleg met het gewestbestuur besloten heeft de Tayaut PR Wisseltrofee 2011 uit te reiken aan WBE Tsjonger en Ald Djip.

 

Wirdum, 24 maart 2011

 

 

 

 

 

 

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.