Verslag KNJV gewest Fryslan


Friese Gedeputeerde Konst benoemt jagersorganisatie "professionele partner”.

Op zaterdag 2 oktober organiseerde het KNJV gewestbestuur Fryslan samen met de WBE Tsjonger en Alddjip de jaarlijkse netwerkontmoeting met politiek en partnerorganisaties. Ditmaal in het teken van Biodiversiteit, toen!!!!… Nu….. en Straks???
In Wijnjewoude in zuid-oost Friesland werden in restaurant de Stripe ’s morgens Friese statenleden, terreinbeherende organisaties en andere partners door de voorzitter van de WBE Frans Milius en de provinciaal voorzitter Wiebe Zijlstra ontvangen en welkom geheten.
Door Rienk van der Berg voormalig opzichter Staatsbosbeheer en vervolgens door Jan Slofstra archeoloog  werd men teruggebracht in de tijd. Zij schetsten beiden op een onderhoudende wijze de veranderingen in het van oorsprong heidegebied. De behoefte van de mens (consument) om middels de boer voedsel te verkrijgen heeft geleid tot verandering van het landschap. Daardoor is in die omgeving natuurgebied in de loop der eeuwen veranderd in een gebied voor landbouw en veeteelt. Een ontwikkeling die we ook op veel andere plaatsen in Nederland hebben gehad en nog hebben. De consument vraagt en de landbouw moet bedienen.
Zowel van der Berg als wel Slofsta schetsten die ontwikkeling op een bijzonder herkenbare wijze. Verdere schaalvergrotingen in de "agribusiness” zullen opnieuw consequenties hebben voor de voor de huidige biodiversiteit. Soorten verdwijnen en in mindere mate komen er soorten bij. Soms ongewenst zoals de te sterke opkomst van de steenmarter en een nieuwe bedreiging in de vorm van de wasbeerhond.
Tijdens de daaropvolgende excursie naar het veehoudersbedrijf van de heer Geert van Dalen nabij Bakkeveen, werd alles wat ’s morgens onder de aandacht was gebracht inhoudelijk zichtbaar. Een groot veehoudersbedrijf  met vier melkrobots wordt gerund door het echtpaar van Dalen. Een mooi bedrijf, doordacht en behoedzaam opgebouwd vanuit de familielijn. De noodzakelijk geworden moderne manier van "buorkjen” heeft uiteraard zijn consequenties voor de natuur. Het wordt stil in het veld. Weidevogels voelen zich er niet meer thuis en de nog resterende broedende vogels, hun eieren en jongen gaan verloren door de hoge predatiedruk. Hr van Dalen gaf zelf ook aan dat door deze vorm van bedrijfsvoering de predatie grotere kansen krijgt.

Na de lunch ontving de WBE Tsjonger en Alddjip naast de reeds aanwezige ochtendgasten ook de jagers en grondgebruikers uit de WBE.
Door Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap werd op de hem bekende boeide wijze nog eens het ontstaan van het agrarische natuurlandschap in Fryslân beschreven. Bij alles wat er de afgelopen jaren in Nederland aan natuur en landschap verloren is gegaan is Friesland nog redelijk overeind gebleven met haar grote diversiteit in landschapsvormen. De huidige bos-, water- en weidegebieden laten ook nu nog in een redelijke mate zien "hoe het vroeger was”. Enige maanden geleden heeft hij om die reden Fryslân uit geroepen tot mooiste provincie van Nederland en aan het provincie bestuur een daarop betrekking hebbende prijs uitgereikt.
Zijn vereniging richt zich nu in bijzondere mate op het behoud en terugplaatsen van wallen en beschermingszones in het "kalende landschap”. Ondermeer met geld verkregen van de Postcodeloterij zet hij zich in voor de instandhouding van de diversiteit van leven in alle vormen, groot en klein. Hij tekende daar bij aan dat om diersoorten te kunnen behouden het van groot belang is dat  de omstandigheden ter plaatse in overeenstemming zijn met wat die diersoorten nodig hebben. Diersoorten daar brengen waar die natuurlijke omstandigheden niet of (vaak) niet meer aanwezig zijn is zinloos en absoluut af te raden.
Vervolgens bracht veehouder Hessel Agema, deelnemer aan het Skalsumer Natuurbeheer middels een aansprekende foto/film presentatie zichtbaar wat de huidige veehouder/landbouwer met gerichte inspanning kan betekenen voor de weidevogel. Een erg interessante lezing die liet zien dat "goed boeren” zonder 9 meter breed te maaien met 35 km per uur ook in deze tijd kan. Dat dit een extra inspanning vergt is duidelijk en eveneens dat daarvoor  een financiële compensatie gerechtvaardigd is. "Door de combinatie te zoeken met partners en samen te werken aan de doelstelling is meer mogelijk dan men denkt” was zo ongeveer samengevat de presentatie van Agema.

Tot slot gaf gedeputeerde Hans Konst zijn visie over de stelling van behoud van de biodiversiteit en de plaats van de jager daarin. Na zijn aantreden heeft hij gemerkt dat door de professionele opstelling en houding van de jagers deze als volwaardig partner in het breed natuuroverleg moet worden beschouwd. "We hebben geen professionele jacht in Fryslân, maar wel jagers die een professionele partner voor mij zijn”. Dat een voorgenomen pilot, waarbij verjaging met ondersteunend afschot eerst twee uren na zonsopgang toegestaan zou worden, niet doorging vanwege het ontbreken van draagvlak bij jagers en boeren kan ik begrijpen.  Indien open en transparant de discussie gevoerd wordt en blijkt dat het draagvlak aan de basis ontbreekt, kan ik zaken aanvaarden.
Dat bepaalde groepen in het kader van b.v. het weidevogelbeheer illegale roofvogel vervolging niet schuwen, accepteer ik niet. Dan werk je niet samen aan doelstellingen.
KNJV-gewestvoorzitter Wiebe Zijlstra ondersteunde deze zienswijze in de latere forum discussie.
De rol van de jager bij het behoud van de biodiversiteit is onontbeerlijk en zal blijvend hard nodig zijn was de duidelijke visie van gedeputeerde Konst. Een visie die bij zowel  politici , grondgebruikers, TBO’s als jagers aan duidelijkheid niets te raden over liet.
Afsluitend werden tijdens een forum discussie met de zaal vele invalshoeken rondom het thema biodiversiteit en  het runnen van een modern veeteelt of landbouw bedrijf belicht. Dat een jagersorganisatie zoals de KNJV en een Wildbeheereenheid zoals Tsjonger en Alddjip  een  platform voor deze maatschappelijke discussie zou bieden, was jaren geleden ondenkbaar. In een nagesprek met gedeputeerde Konst gaf hij ruiterlijk toe dat hij dit niet van een jachtorganisatie had verwacht maar bijzonder respecteerde.

J.Koning
Secr. Gewest Fryslân

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.