Verslag Leeuwarder Courant 5-10-2009

'Stop aankoop landbouwgrond voor natuur'

WIJNJEWOUDE -

Nu het kabinet alles aangrijpt om te bezuinigen, moet de aankoop van landbouwgrond voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur worden stopgezet. Joop Atsma grijpt de crisis aan om de discussie opnieuw aan te zwengelen.

 

 

 

 

 

Het CDA-Tweede Kamerlid wil dat boeren hun land in eigendom houden en een redelijke vergoeding krijgen om het natuurbeheer voor hun rekening te nemen.

Den Haag kan. hiermee flink bezuinigen, stelde Atsma zaterdag op de Faunafair in Wijnjewoude. Het rijk wil dat de ecologische hoofdstructuur, een aaneengesloten lint van natuur, in 2018 klaar is. Maar tot die tijd moeten nog vele hectares worden aangekocht om de natuurverbinding tot stand te brengen. "Soks kost miljarden", zegt Atsma.

In tijden dat het rijk alles aangrijpt om te bezuinigen wil hij de afspraken over grondaankoop heroverwegen. Jan Peter Balkenende heeft gezegd dat alle mogelijke bezuinigingen bespreekbaar zijn. "Dus wêrom dit dan net", redeneert Atsma. Het draagvlak onder de boeren voor de grondaankoop staat bovendien onder druk, aldus Atsma. Steeds meer provincies stappen over op onteigening van grond ten behoeve van de EHS. "Dat stiet heaks op de ôfspraken dy't eartiids makke binne", zegt het kamerlid. In 1995 zijn de boeren na lang steggelen akkoord gegaan met de uitvoering van de EHS met de duidelijke afspraak dat verkoop op vrijwillige basis gaat.

Atsma stelt voor dat boeren hun land in eigendom houden en tegen een reële vergoeding het natuurbeheer uitvoeren. "Dan berikke we itselde en it ryk is folle goedkeaper út." Bovendien wordt er niet over de hoofden van de boeren besloten, maar met de boeren. Het kamerlid denkt dat agrariërs net zo goed kunnen beheren als natuurorganisaties dat zouden doen. It hinget fan de natoerdoelstelling of, mar it kin absolút. Guon denskundigen tinke dat ek. "

Ultsje Hosper, directeur van It Fryske Gea kan zich in grote lijnen. vinden in het plan van Atsma, maar maakt een belangrijke kanttekening. "Se kinne lân hâlde, mar moatte dan net trochgean mei buorkjen. Boeren sille natoerbehearder wurde moatte en it lân moat as sadanich ynrjochte wurde."

 

 

 

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.