Bejagingsplan 2010-2011

1. Haas: (van 15 oktober tm 31 december). na inventarisatie een voorzichtig afschot. 
2. Konijn*1: Buiten de reguliere jachttijd (van 15 augustus tot en met 31 januari) is er schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig. Daar waar aanwezig kan deze normaal bejaagd worden
3. Wilde eend: (van 15 augustus tot en met 31 januari). Na inventarisatie een (voorzichtig) afschot waarbij aangetekend moet worden dat de eendjes zoveel mogelijk gespaard moeten worden en de grotere concentratie woerden en Bonte eenden zoveel mogelijk moeten worden geminimaliseerd. Bij botulisme de kadavers uit het water verwijderen i.v.m. uitbreiding besmettingsgevaar. Dode besmette eenden niet door honden laten apporteren
4. Fazant: fazantenhennen worden niet beschoten i.v.m. de kleine populatie de hanen ook sparen. (fazantenhaan van 15 oktober tot en met 31 januari. Fazantenhen van 15 oktober tot en met 31 december).
5. Duif*1: duiven kunnen binnen de regelgeving vrij bejaagd worden. Buiten de reguliere jachttijd (van 15 oktober tot en met 31 januari) is er schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig. De duiven carrousel is niet toegestaan
6. Patrijs: (voorlopig) niet bejaagbaar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Kraai en Kauw*2: Schadebestrijding / Beheer gehele jaar op basis van art. 65; landelijke vrijstelling. De populatie zoveel mogelijk inkorten. Hiervoor is er schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig.


8. Verwilderde kat*3: Bestrijding van schade aangericht door verwilderde katten het gehele jaar op basis van art 67 aanwijzing.. Het wel of niet verwilderd zijn dient men met de grootst mogelijke zekerheid vast te stellen voor men tot afschot overgaat. Hiervoor is er schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig.


9. Nijlgans en gedomesticeerde grauwe gans: het gehele jaar op basis van art 67, aanwijzing, populatie minimaliseren. Er is er schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig.


10. Vos*4: Schadebestrijding / Beheer: op basis van art. 65; landelijke vrijstelling is de vos is het gehele jaar bejaagbaar zonder "schoontijd”. De middelen zijn: aardhonden (van 1 september tot 1 maart); geweer: hagel en kogel; vangkooien en kastvallen. Schriftelijke toestemming van de grondgebruiker is nodig. Voor het lichtbakken is er ontheffing van de FBE nodig.


11. Canadese gans*5: gehele jaar door. Landelijk vrijgesteld. Populatie minimaliseren. Er is er schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig.


12. Gedomesticeerde Grauwe Gans het gehele jaar op basis van art 67  vrijstelling voor gedomesticeerde grauwe ganzen, ter voorkoming van schade aan de landbouw, de stand van de gedomesticeerde grauwe gans beperken op de gronden waarvan u jachthouder bent, dit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen; Er is schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig.


13. Overzomerende Grauwe Gans en Knobbelzwaan Provinciale ontheffing art 68 via de FBE. Daar waar de ontheffing verleend wordt de ontheffingvoorwaarden in acht nemen. B.v. welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. Tussen 1/4 en 1/8 geen preventieve maatregelen nodig (lokkers zijn in deze periode toegestaan). Er is schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvulling Bejagingsplan 2010-2011

Onderstaande is een verzameling van regels en vrijstellingen betreffende de genoemde soorten. Deze aanvullingen over wat "wel en niet mag” is met de grootsmogelijke zorg samengesteld. Maar de jachthouder en gemachtigden dienen zich zelf op de hoogte houden van de geldende wetten en regelgeving. Dit kan b.v. via het Intranet van de KNJV (www.knjvintranet.nl) WBE Tsjonger en Ald djip kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in deze tekst

 

*1   Omdat houtduif, konijn en Canadese gans het gehele jaar door belangrijke schade aan de landbouw aanrichten staan ze op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat deze dieren, zonder verdere "vergunningrompslomp" het hele jaar mogen worden gedood indien er binnen het werkgebied van de WBE schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing. Mechanisch aangedreven lokmiddelen zijn niet meer toegestaan

 

*2   Omdat de Zwarte Kraai en kauw het gehele jaar door belangrijke schade aan de landbouw aanrichten staan ze op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat deze dieren, zonder verdere "vergunningrompslomp" het hele jaar mogen worden gedood indien er binnen het werkgebied van de WBE schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing. De vangkooi is niet meer toegestaan tot de provincie hier ontheffing voor verleent via de FBE.

 

*3   De stand van de verwilderde kat beperken op de gronden waarvan u jachthouder zijn, dit ter voorkoming van schade aan de fauna; met alle tot jagen geoorloofde middelen alsmede de middelen zoals bepaald in de artikelen 5 tot en met 10 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, met uitzondering van klemmen, gedurende het gehele etmaal en bij gebruik van het hagelgeweer en kogelbuks van zonsopkomst tot zonsondergang. Een jachthouder kan de uitvoering van handelingen ingevolge dit lid van het besluit, betreffende de verwilderde kat, bij schriftelijke machtiging overdragen aan een jachtaktehouder. Deze laatste moet bij het verrichten van handelingen in het kader van dit lid van het besluit, de schriftelijke machtiging voortdurend bij zich dragen en op eerste aanvraag door een daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage afgeven. De in dit lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond ter verkrijging van een jachtakte; Hiervoor is er schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig.

 

*4       de vos is landelijk vrijgesteld. Gedurende het gehele jaar van zonsopgang tot zonsondergang

Middelen:         aardhonden: van 1 september tot 1 maart;

                       geweer: hagel en kogel;

                      vangkooien en kastvallen.

Er is schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig; Ontheffing voor het lichtbakken kunnen worden gegeven op basis van een goedgekeurd faunabeheersplan door de provincie via de FBE (jaarlijks bekeken)

 

5*      alle grondgebruikers en jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking

van het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van de Flora- en faunawet, de Canadese gans mogen verontrusten en de nesten mogen beperken door verstoren en eieren rapen op de gronden waarvan zij grondgebruiker of jachthouder zijn, dit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen; Gedurende het gehele jaar van zonsopgang tot zonsondergang dit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en ter voorkoming van schade aan flora en fauna; van zonsopkomst tot zonsondergang met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 26,7 (.22 Winchester Magnum). Een jachthouder kan de uitvoering van handelingen ingevolge dit lid van het besluit, betreffende de overzomerende Canadese gans, bij schriftelijke machtiging overdragen aan een jachtaktehouder. Deze gemachtigde moet bij het verrichten van handelingen in het kader van dit lid van het besluit, de schriftelijke machtiging voortdurend bij zich dragen en op eerste aanvraag van een daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage afgeven. De in dit lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond ter verkrijging van een jachtakte;

Aandachtpunten bij het opbergen van de Wapens

 

Op 1 augustus 2005 trad de nieuwe Circulaire Wapens en Munitie (CWM) in werking. Hierin zijn de (aangepaste) uitvoeringsbesluiten van de Wet Wapens en munitie (WWM) te vinden. In de CWM zijn onder meer de eisen voor het opbergen van wapens aangegeven. Hoewel we hier eerder over communiceerden willen we deze nogmaals onder uw aandacht brengen.

8. Opbergen en het gemeenschappelijke gebruik van wapens
De persoon aan wie een vergunning is verleend tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie dient - indien de wapens en de bijbehorende munitie thuis voorhanden worden gehouden - er voor te zorgen dat deze worden opgeborgen in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten, en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen. De wapens dienen dus gescheiden van de munitie te worden opgeborgen.

De hieronder genoemde bepalingen betreffende het opbergen van wapens en munitie zijn tevens van toepassing op essentiële onderdelen van wapens zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet wapens en munitie.

De bepalingen zijn echter niet van toepassing op de (onderdelen van) wapens en (onderdelen van) munitie waarop de vrijstelling van artikel 18 van de Regeling wapens en munitie van toepassing is noch op lege hulzen en projectielen die bestemd zijn voor het herladen. De onderstaande bepalingen zijn wel van toepassing op de opslag van slaghoedjes maar zijn niet van toepassing op de opslag van kruit. Het voorhanden hebben van kruit valt immers niet onder de werking van de WWM maar onder de werking van de Wet Milieubeheer.

8.1. Deugdelijke bergplaats
Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.